Napjaink slágerei

Retro kedvencek

2024. július 22. hétfő
Magdolna, Magda

 Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.

A MixRadio számára kiemelt fontosságú cél a http://www.mixradio.hu/ weboldal - adatbázisába, illetve személyesen ügyfélszolgálatán, vagy álláslehetőségére weboldalán vagy személyesen regisztrált felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A MixRadio a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatok kezelése minden esetben jogszerű és tisztességes.

A MixRadio belső adatvédelmi szabályozását, és jelen tájékoztatót is a mindenkor hatályos 2016/679 EU rendelettel összhangban készítette és vállalja, hogy működése során e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el.    

A(z) mixradio.hu weboldalon történő regisztrálás során Ön bejelöli az erre vonatkozó négyzetet

- amely az adott összefüggésben a hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A négyzet bejelölésével, Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha Ön egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyét érintő személyes adatok kezeléséhez.

Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást Önnek az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az Ön hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján az Ön számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Felhasználóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 A MixRadio vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról tájékoztatja a www.mixradio.hu weboldal felhasználóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

1. Az adatkezelő neve:

Baksán László

2. Az adatkezelő címe:

2768 Újszilvás, Kossuth utca 2.

3. Elérhetőség:
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:

A MixRadio nyilvántartja és kezeli a kapcsolatos adatokat, amelynek célja a hallgatói adatbázis naprakészen tartása, a hallgatók kiszolgálása, a vásárlás lebonyolítása, munkaerő toborzási tevékenység végzése illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A személyes adatokat a online felület regisztrációt követően egy adatbázisban rögzítjük és titkosítva tároljuk. Egy év elteltével, amennyiben regisztrációjával nem mutatott aktivitást a tárolt adatokat automatikusan töröljük. Illetve az Ön kérésére bármikor törölhetőek az adatok.

Továbbá az Ön kérésére 8 napon belül tájékoztatjuk a kezelt adatairól.

A személyes adatok a kezelésük céljára alkalmasak és relevánsak, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra korlátoztuk.5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség, ilyennek minősül a szolgáltatásnyújtás, amelyet igénybe kíván venni.

Az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, amennyiben a szolgáltatott adatokat a cégnek jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges felhasználni. Ide tartoznak számla kiállításához kötelezően feltüntetendő személyes adatok, illetve a munkaviszony hivatalos bejelentéséhez kötelezően megadandó személyes adatok.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

Az adatkezelő jogos érdekének tekintendő, ha jelzi a lehetséges bűncselekményeket vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyeket, és az ugyanazon bűncselekményhez vagy közbiztonságot fenyegető veszélyhez kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi esetekben vagy több különálló esetben továbbítja az illetékes hatóságnak.6. A kezelt adatok köre:
Az adatnyilvántartás és -kezelés az ügyfél
a) természetes személyazonosító adataira,
b) a jogszabályi megfelelés,az adatkezelő állami törvényi adatszolgáltatási kötelezettsége szerint megkövetelt azonosító adatokra
c) a kiszolgálásához és a szerződés teljesítésérhez kapcsolódó egyéb adataira,

7. Adattovábbítás:

A kezelt adatok körében adattovábbítás csak a jogszabályi előírások szerint szükséges esetben történik, a jogszabályban meghatározott hivatalos szervek felé.

8. Ki ismerheti meg az adatokat

1) a cég munkatársai a hallgatói igények kiszolgálásához és a jogszabályi előírásokhoz szükséges mértékben.
2) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,

3) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék,
4) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
5) a cég HR-es alkalmazottja a betöltetlen álláshely betöltése céljából a adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz hozzáférhet.


6. Az adatkezelés időtartama:

Az adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
A ügyletet követően - függetlenül annak eredményességétől – a MixRadio a eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja.

Az adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
Az adatbázisban a felhasználó által megadott adatokat a MixRadio addig kezeli, ameddig azok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, adatait nem törli, illetve azt nem kéri. Amennyiben a felhasználó az adatbázisba legalább 1 éve nem lépett be, előzetes figyelmeztetést követően, adatai törlésre kerülnek. Az adatbázisban nyilvántartott személy adatait a szolgáltató központ törli a nyilvántartásból, amennyiben a nyilvántartott személy az adatainak a törlését kéri, a nyilvántartott személy által meghatározott adatok tekintetében, továbbá, ha a nyilvántartott személy a online felületbe legalább egy éve nem lépett be.

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A MixRadio gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a vonatkozó törvény, rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást. Például az érintettek sürgős tájékoztatása a kár közvetlen veszélyének mérsékléséhez szükséges, azonban annak megelőzése több időt igényelhet, hogy a folyamatos vagy azonos jellegű adatvédelmi incidens esetében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.


11. Adatok helyesbítése, kijavítása:

Az adatbázisban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást adunk. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 15 napon belül megadjuk.

Az adatbázisban szereplő személy adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a MixRadio-nál írásban kérheti. Az adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja, kijavíthatja.

A felhasználó kérelmére a MixRadio személyes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó a rendeletben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs és Önrendelkezési jogról szóló tv.-ben, a 2016/679 EU rendelettel összhangban, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez
Az adatbázisban és/vagy az adatbázisban az Ön adatait a MixRadio az Ön hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
• hozzájárulását megtagadhatja, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár
• a hozzájárulása bármikor visszavonható, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár. A hozzájárulása visszavonását a MixRadio-től írásban kérheti a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Amennyiben az adatbázisban nyilvántartott - kötelezően megadandó - adataihoz való hozzájárulását vonja vissza, a eljárás további szakaszában nem vesz részt.

Kapcsolat

MixRadio Az igényes szórakozás

Telefonszám: +36 70 501 93 04

E-mail: info@mixradio.hu

Küldj üzenetet >

Facebook